biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

BLOG PRAWNY

WLZ Kancelaria

W takiej sytuacji znajduje zastosowanie  art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Mianowicie, w sytuacji wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym imprezy turystycznej lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego, Podróżny może odstąpić od umowy z Organizatorem bez...

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe wprowadzająca istotne zmiany w odniesieniu do m.in. upadłości konsumenckiej. Zmiana w przepisach jest skoncentrowana w głównej mierze wobec przesłanek ogłaszania upadłości osób fizycznych oraz przebiegu postępowania upadłościowego. Nowelizacja liberalizująca przesłanki uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości ma szczególne znaczenie dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową...

Przedsiębiorca chcący uniknąć podjęcia radykalnych kroków w postaci ogłoszenia upadłości swojej firmy ma możliwość skorzystania z rozwiązań, które zostały unormowane w Ustawie Prawo Restrukturyzacyjne. Proces restrukturyzacji jest bowiem zbiorem działań mających na celu poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, z którymi bez wątpienia mamy do czynienia w realiach obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które...

Każda z firm, które popadła w problem finansowe na skutek nagłego kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa (np. w skutek nagłego odwołania imprezy masowej, co spowodowało po stronie przedsiębiorcy ogromne straty spowodowane utratą zysków ze sprzedaży biletów lub najmu miejsc wystawczych oraz utrata wpłaconej zaliczki wobec właściciela obiektu, w którym miała odbyć się impreza), powinna znać odpowiedź na pytanie, kiedy...

Co do zasady nie. Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazał, że modyfikacja umowy na podstawie art. na podstawie art. 3571 k.c. nie dotyczy sytuacji , w której umowa została w całości wykonana (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2014 r., II CSK 191/14; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 2003 r., I CKN 255/01; wyrok Sądu Najwyższego...

Ciężko jest zdefiniować pojęcie rażącej straty bez odniesienia się do realiów konkretnej sprawy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2014 r. (II CSK 191/14) stwierdził, że „użyte w art. 3571 k.c. określenie „rażąca strata” ma autonomiczny charakter i nie może być interpretowane w oderwaniu od istoty i celu konkretnego zobowiązania. O rażącej stracie decyduje nie samo...

Zdecydowanie tak. Polskie Sądy wielokrotnie wypowiadały co do wykładni pojęcia „nadzwyczajna zmiana stosunków”, wskazując, że pod tym pojęciem należy rozumieć taki stan rzeczy, który zdarza się rzadko, a jednocześnie jest niezwykły, niebywały, wyjątkowy, normalnie niespotykany. Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć tło przyrodnicze, jak i społeczne (np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2017 r.,...

Tak. Polski kodeks cywilny zwiera rozwiązania na odpowiadające na takie przypadki. Mianowicie zgodnie z art. 3571 k.c. jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania...

Choć na stronach rządowych wskazuje się, że zagrożenie związane z koronawirusem spowodowało opracowanie szeregu rozwiązań, które mają pomóc i ograniczyć jego rozprzestrzenianie, tak obecnie (tj. do 12 marca 2020 r.) rząd pomimo zapowiedzi nie opracował jeszcze żadnej regulacji mającej na celu zapobieżenie skutkom gospodarczym spowodowanym epidemią koronawirusa, czy też systemu wsparcia dla organizatorów imprez. Wobec...

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.