biuro@wlzkancelaria.pl
ul. Smulikowskiego 5, lok. 5 Warszawa

Obserwuj nas:

BLOG PRAWNY

WLZ Kancelaria

Art.2. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Nie istnieje szczególna podstawa do wydawania konkretnych...

W dniu 10 marca 2020 roku podczas konferencji prasowej przedstawiciele rządu (Minister rozwoju – Jadwiga Emilewicz, Minister rodziny, pracy i polityki społecznej – Marlena Maląg oraz Minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk) poinformowali, że na początku przyszłego tygodnia (17 marca 2020r.) przedstawiony zostanie projekt specustawy dotyczący rozwiązań dla gospodarki w sprawie koronawirusa (obecnie, tj. na dzień 12...

IMPREZY MASOWE Od decyzji wojewody wydanej na podstawie art. 34 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który rozpatruje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania. (art. 34 ust. 3-4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych) IMPREZY INNE NIŻ MASOWE Art....

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 Nr 114, poz. 493, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) Art. 37 [Zawieszenie] 1. Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych. 2. Wojewoda może z powodu klęski...

Przez imprezę masową nie należy rozumieć imprez kulturalno-rozrywkowych: a) organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, b) organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających tymi szkołami i placówkami, c) organizowanych w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, d) sportowych organizowanych dla sportowców...

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 Nr 62, poz. 504 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171) Art. 3 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w...

Ogólnie rzecz ujmując wszelkie komunikaty/rekomendacje/apele wystosowywane do obywateli przez instytucje publiczne, dopóki nie przybiorą oficjalnej formy aktu prawnego (decyzji administracyjnej, rozporządzenia, zarządzenia, polecenia) nie mają właściwie żadnej mocy prawnej. Nie oznacza to oczywiście, że nie należy się do nich stosować. Obserwując aktualny przebieg wydarzeń w Polsce można stwierdzić, że wystosowanie rekomendacji zazwyczaj poprzedza podjęcie formalnych...

Ogólna kompetencję do wydawania zaleceń i rekomendacji w zakresie ogólnie pojętej ochrony zdrowia maja także niektóre organy międzynarodowe. Na wyszczególnienie zasługuje tu na przykład Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Jest to organizacja działająca w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia. Podstawą prawną działania WHO jest sporządzona i podpisana przez część dotychczasowych państw-sygnatariuszy w Nowym Jorku dnia 22 lipca...

Praktycznie codziennie wydawane są przez organy państwowe nowe komunikaty w związku z epidemią koronawirusa. Zaleca się wobec tego śledzenie oficjalnych stron internetowych: Głównego Inspektora Sanitarnego – https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ Kancelarii Premiera – https://www.gov.pl/web/premier Urzędów Wojewódzkich – https://www.gov.pl/web/gov/uw Najważniejsze komunikaty, które zostały dotychczas wystosowane: APEL GŁOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO SKIEROWANY DO UCZNIÓW I STUDENTÓW (12 MARCA 2020 R.) INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO...

Jakakolwiek informacja, artykuł czy wpis zamieszczony na niniejszej stronie nie jest i nie może być uznawany za poradę prawną, gdyż stan faktyczny i prawny dotyczący poszczególnych sytuacji każdorazowo wymaga odrębnej analizy. Stanowczo odradzane jest wykorzystywanie informacji, artykułów czy wpisów zamieszczonych na niniejszej stronie, bez uprzedniej konsultacji z prawnikiem. Wszelkie działania podejmowane bez uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej mogą wiązać się ze znacznym ryzykiem.